Study 2

Jacob Epstein

1931 c.

Britain, England

Not on display

Baby asleep

Jacob Epstein

1902 - 1904

Britain, England, Europe

On display

Study 1

Jacob Epstein

1931 c.

Britain, England

Not on display